การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

คู่มือการดำเนินการฯ ตามตำแหน่งครู

คู่มือการดำเนินการฯ ตามตำแหน่ง ผบ. สถานศึกษา

ปฏิทินดำเนินงานข้อตกลงในการพัฒนางาน

มาตรฐานตำแหน่ง

ภาระงานของราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ส่งแบบฟอร์มงานระบบ DPA