ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มการบริหารวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม