ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่ยังไม่สมัครกิจกรรมชุมนุม

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่ยังไม่สมัครกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนไปสมัครกิจกรรมชุมนุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค.2567 ดังนี้

สามารถเลือกกิจกรรมชุมนุมได้ที่ 
http://srithatpit.ac.th/clubstp/index.php

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียนและหมายเลขบัตรประชาชน
ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 4 กดลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

แนวปฎิบัติในการเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แนวปฎิบัติในการเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  1. งานกิจกรรมชุมนุมเปิดให้นักเรียนเลือกเรียนชุมนุมในวันพฤหัสบดีที่ 16  พฤษภาคม  2567  ในคาบเรียนที่ 8 (คาบชุมนุม)
  2. นักเรียนทุกระดับชั้นไปใช้ห้องเรียนประจำในการสมัครเรียนชุมนุม
  3. นักเรียนทุกคนสมัครเรียนชุมนุมด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.srithatpit.ac.th โดยมีครูที่ปรึกษาคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ
  4. เมื่อนักเรียนสมัครเรียนชุมนุมแล้วเสร็จตาม วัน เวลา ดังกล่าวให้ครูที่ปรึกษาส่งสรุปข้อมูลการสมัครของนักเรียนที่งานกิจกรรมชุมนุม (ครูสุพรรณี ที่ห้องวิชาการ) ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม  2567 ก่อนเวลา 16.30 น.  โดยใช้ใบรายชื่อนักเรียน รับใบรายชื่อที่ห้องบริหารวิชาการ 
  5. ในกรณีที่มีนักเรียนยังไม่เลือกชุมนุมตาม วัน เวลา ที่กำหนด  ให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนให้ดำเนินการเลือกชุมนุมให้ครบทุกคน ภายใน วันที่  23 พฤษภาคม  2567