นายทองพูล  กิติราช
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเยาวลักษณ์  ปัญญาใส
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางพรทิพย์ภา  โสภารัตน์
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายประดิษฐ์  ระบาเลิศ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายอาทิตย์  สายทอง
ผู้แทนศิษย์เก่า

พระมหาวิสาร  วิสารโท
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทน
ศาสนาอื่น

นายจำนงค์  อัสสาไพร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทน
ศาสนาอื่น

พ.ต.ท.มนตรี  แก้วปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพศาล  อุปมะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิวัฒน์  พาเจริญวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พันโทสงวน กันโฮมภู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางบุญเยี่ยม  กัญญาธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนพรรณชพงศ์  ตันติชัยมงคล
ผู้แทนครู

นายสนทยา  เจริญพันธ์
เลขาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน