นายไชยวัฒน์  พรมพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนุชา  โคตรวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภลักษณ์  ชัยจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวรนุช  แพะขุนทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรานุช  ถวิลรักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอนุชิต  ทองคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววรวรรณษา  นครชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางจิรวัฒน์   สุวรรณทา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางจรินทิพย์  ภูยาทิพย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรื่นฤดี  ศรีพันดอน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาริสา  ยศจำรัส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวบุณยานุช   เนธิบุตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาววรรณภา    นันทะจักร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นายธนกร  กลางประพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวภิญญดา   ศรีพันดอน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ –