นางสาวคำพันธ์  ภูสีเงิน
ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรุจีรัตน์  ศรีพรหม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางกมลพรรณ  อำมาตทัศน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนพรรณชพงศ์ ตันติชัยมงคล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์  พลเยี่ยม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายนวพล   เอนไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวเอมอร   งามสง่า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวประพาภรณ์   อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกษมา    มงคลคำซาว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ใจ  รสธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอภิญญา  ก่องขัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวจิราพร   ภูทำมา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาววิไลวรรณ   ทองพันธ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)