นางวรารัตน์  จิตต์ผล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวงเดือน  โคตะวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมลิวัลย์  เภาพาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิชยา   นันทะสุธา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริกุล  บุตรโพธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวทองเพชร   นันทะศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –