อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ ใฝ่ศึกษา