O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ทุกวันจันทร์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้ปฏิญาณตน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส่ในองค์กร โดย

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  “โรงเรียนสุจริต”  ดังนี้

  1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
  3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต  ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
    ทั้งหมดนี้เพื่อธรรมรงความเป็นชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล

รายงานโครงการสัปดาห์อาเซียน