gเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับจัดทำข้อตกในการพัฒนางานและการเลื่อนวิทยฐานะ
ลำดับที่รายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลด
1แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ดาวน์โหลด
2แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1)
ดาวน์โหลด
3แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2)ดาวน์โหลด
4แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3)ดาวน์โหลด