O3 : อำนาจหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
– จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
-จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
– พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน
– ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
– กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
– ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
– จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
– ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

– จัดรูปแบบการศึกษา
– จัดกระบวนการการศึกษา
– บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน
– เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
– จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
– ปกครองดูแลบำรุงทรัพย์สินฯ
– พัฒนาบุคลากร นักเรียน ด้านเทคโนโลยีฯ (ม.65-66)

 อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ
– ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ม.6
– เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
– จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม
– ดำเนินการอื่นๆตามกฎหมายกำหนด

 อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
– เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
– บริหารกิจการสถานศึกษา
– ประสาน ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
– เป็นผู้แทนสถานศึกษา
– จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
– อนุมัติประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย