โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการเพชร ศ.ธ.พ.

แนะแนวศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา

STUDENT

เอกสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านต่อ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านต่อ]

สถานศึกษาปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

แผนผังโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

FOLLOW

วิสัยทัศน์​

ภายในปี 2565 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง