โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการเพชร ศ.ธ.พ.

แนะแนวศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา

STUDENt

สถานศึกษาปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอน

เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค covid 19 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google ClassRoom  [อ่านต่อ]

พันธกิจของโรงเรียน

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล [อ่านต่อ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [อ่านต่อ]

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี กำหนดรายละเอียด การสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  [อ่านต่อ]

แผนผังโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

FOllow

วิสัยทัศน์​

ภายในปี 2565 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง