โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

งานทะเบียนและวัดผล

โครงการเพชร ศ.ธ.พ.

แนะแนวศึกษาต่อ
ทุนการศึกษา

STUDENT

ประชาสัมพันธ์วิชาการ

คลังสื่อการเรียนรู้

เอกสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[อ่านต่อ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[อ่านต่อ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [อ่านต่อ]

ประกาศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

ที่เรื่องวันที่กลุ่มงานดาวน์โหลดเอกสาร
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานบุคคล
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว3 ตุลาคม 2565กลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดเอกสาร
1ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว27 กันยายน 2565กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สถานศึกษาปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

แผนผังโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

FOLLOW

วิสัยทัศน์​

ภายในปี 2565 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง