บัญชีแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้
วีดีทัศน์นำเสนอการจัดการเรียนรู้

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนที่แหล่งเรียนรู้