กิจกรรมอบรมสร้างคนเก่งและคนดีสู่ To be number One 8 สิงหาคม 2566