แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี2566

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่Link
o1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคล ด้านการบริหารทั่วไป
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
o2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา
(2) รองผู้บริหารสถานศึกษา
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
o3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
o5ข้อมูลติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
ข้อมูลติดต่อโรงเรียน
ศรีธาตุพิทยาคม
o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์
o8Q&A- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะของการสื่อสารได้
สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live
Chat,Chatbot เป็นต้น
ถาม-ตอบ
o9Social Network- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น Facebook,Twitter,Instagram เป็นต้น
Facebook
o10นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
- แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

การบริหารงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่Link
o11แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน้วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
o12รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการและการใช้
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ในข้อ o11
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
และการใช้งบประมาณประจำปี 2566

o13รายงานการดำเนินงาน
ประจำปี
- แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา2565

o14คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- จะต้องมีคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม


o15คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
(3) แผนผัง/แผนภูมิ
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
(5) ผู้รับผิดชอบ
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
มาตรฐานการให้บริการ
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม


o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ
o17รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ผลการปรเมินความพึงพอใจ
การให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ
o18E–Service- แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลรายละเอียดการเผยแพร่Link
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซ์้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก

o21สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่Link
o23นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
- เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2566


o24การดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
รายงานนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปี 2566

o25หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

o26รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย
การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่Link
o27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่างๆ
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย No Gift policy

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่Link
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าที่
- เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
- มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต
o32การสร้างวัฒนธรรม No Gift
Policy
- แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
มอบนโยบาย No Gift Policy
o33รายงานผลตามนโยบาย No
Gift Policy
-แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
รายงานการรับของขวัญและของกำนัล
ตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ผลการประเมินความเสี่ยงของ
การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปี 2566
o35การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ o34
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียน
ศรีธาตุพิทยาคม ปีงบประมาณ 2566
o36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ
(3) ช่วงเวลาดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2566
o37รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือน
- แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม
- สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
- แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่Link
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้า
หน้าที่ของรัฐ
- แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
- แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนดให้ถือปฏิบัติ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2564
o40การขับเคลื่อนจริยธรรม- แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อน
เรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรม
สีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร
หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนจริยธรรมของ
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
o41การประเมินจริยธรรมเจ้า
หน้าที่ของรัฐ
- แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบ
การพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
รายงานการประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o43การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อ
ราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม