O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงานบุคคล