รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A math
สถานที่เรียน : 333
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวภิญญดา ศรีพันดอน
20 6
2 Ai fanyi รักแปลจีน
สถานที่เรียน : 238
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวเจนจิรา แสงใสแก้ว
- - - 20 11
3 Badminton
สถานที่เรียน : อาคารเอนกประสงค์/โดม
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายเสกสรรค์ บุตตะแสน
20 20
4 Cross word Game (ครูคำพันธ์ ภูสีเงิน)
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวคำพันธ์ ภูสีเงิน
30 30
5 Cross word Game (ครูพิมพ์ใจ รสธรรม)
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวพิมพ์ใจ รสธรรม
- - - 30 23
6 D.I.Y.
สถานที่เรียน : 324
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางรุจิราพร ศรีแสง
- - - 30 28
7 English is fun
สถานที่เรียน : 227
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางรุจีรัตน์ ศรีพรหม
- - - 30 26
8 Expert English
สถานที่เรียน : 226
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวเอมอร งามสง่า
- - - 30 12
9 Hello Chinese
สถานที่เรียน : 237
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวอภิญญา ก่องขัน
20 20
10 Movie Soundtracks
สถานที่เรียน : 228
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวกษมา มงคลคำซาว
30 28
11 Photo club
สถานที่เรียน : Comp1
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายปราโมทย์ พลเยี่ยม
30 25
12 Physic. For Fun
สถานที่เรียน : 336
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางพัทธ์ฑีรา พรมรักษา
- - - 20 2
13 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : เวทีชั่วคราวหลังห้องบานสายทอง
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายนวพล เอนไชย
- - - 30 23
14 การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
สถานที่เรียน : 428
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวนิตยา ละอองศรี
- - - 20 20
15 เกมมหาสนุก
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม1
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางจมาศ สิมมะโน
20 20
16 เกมหมากฮอส
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางวรนุช แพะขุนทศ
30 30
17 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 435
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายอนุชิต ทองคำ
20 20
18 คนรัก ศ.ธ.พ.
สถานที่เรียน : บริเวณม้านั่งข้างโดม
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาววรวรรณษา นครชัย
- - - 30 10
19 คนรักกลอน
สถานที่เรียน : 111
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางวรารัตน์ จิตต์ผล
- - - 30 1
20 คลินิกเสมารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวปวริศา สีดามาตย์
30 22
21 คอมพิวเตอร์ (ครูวาสนา เกษโสภา)
สถานที่เรียน : คอมพิวเตอร์3
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาววาสนา เกษโสภา
- - - 30 27
22 คอมพิวเตอร์ (ครูสุภาพรรณ จำปาแดง)
สถานที่เรียน : คอมพิวเตอร์ 2
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวสุภาพรรณ จำปาแดง
- - - 30 30
23 คำคม
สถานที่เรียน : 237
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวอภิชยา นันทะสุธา
- - - 20 15
24 โครงงานคุณธรรม
สถานที่เรียน : 124
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางพิสมัย พันธ์กาฬสินธุ์
30 18
25 จิตอาสา
สถานที่เรียน : ห้องทูบี
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายอธิบดี เหล่านุกูล
- - - 30 31
26 ช่างไฟฟ้า
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายสุวิทย์ แดงพวง
- - - 20 19
27 ชีววิทยา
สถานที่เรียน : 325
1.นางสุพรรณี นาคพันธ์
- - - 30 4
28 ชีววิทยาน่าสนุก
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางอุไรวรรณ พาชื่น
- - - 30 3
29 ชีวะเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : 321
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวกัญญาลักษณ์ ไชยราช
- - - 30 7
30 ชุมนุมฟุตบอล​
สถานที่เรียน : โดม/สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายกันยา สนั่นเมือง
30 30
31 ดาราศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 324
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวนันทิกา กันหาลา
- - - 25 1
32 ดาราศาสตร์พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาววาสนา สมใสยา
- - - 20 0
33 ดิจิทัลมีเดีย
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 1
1.นายวีระพล ศรีมูลดา
- - - 20 13
34 ถักโครเชต์ "say hi"
สถานที่เรียน : 428
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวอุมาภรณ์ ศรีงาม
- - - 20 19
35 ท่องโลกไร้พรมแดน
สถานที่เรียน : 123
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางศิริญญา แข็งแรง
- - - 30 27
36 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 122
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นายมาพิชิต วรสาร
- - - 20 20
37 ธรรมชาติแห่งชีวิต
สถานที่เรียน : อาคารสวนพฤกษาศาสตร์
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวรัตน์จาณี อรัญเพิ่ม
- - - 20 11
38 นักธรณีน้อย
สถานที่เรียน : 341
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายวัฒนา สายสิงห์
- - - 30 6
39 นักพูดมืออาชีพ
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวสุนิสา วังมหา
20 19
40 นักวิทย์ นักสืบ
สถานที่เรียน : 324
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวเรืองพร บุญเที่ยง
- - - 20 20
41 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ลานจามจุรีย์
1.นางจิรวัฒน์ สุวรรณทา
2.นางสาวอารญา สุขรมย์
3.นายชนินทร์ เกษจ้อย
4.นายประกาศิต สีดามาตย์
- - - 200 76
42 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์
สถานที่เรียน : 427
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายวีรพงษ์ วงษ์รักสันติ
20 17
43 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์ 231
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวสุดาวรรณ์ จันทร์กลิ่น
50 38
44 นายทะเบียนน้อย (ครูสุวรรณา โกชารักษ์)
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสุวรรณา โกชารักษ์
30 15
45 นายทะเบียนน้อย (ครูอาริสา ยศจำรัส)
สถานที่เรียน : วิชาการ
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวอาริสา ยศจำรัส
20 13
46 บอร์ดเกมคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 438
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายธนกร กลางประพันธ์
- - - 20 6
47 ประดิษฐ์ของใช้ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม 2
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.ว่าที่ร้อยตรีปิยะ รามัน
26 26
48 ปัญญาประดิษฐ์ AI
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายพงศกร โกชารักษ์
- - - 20 5
49 ปุ๋ยใบก้ามปู
สถานที่เรียน : 126
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางแพรวนภา สายสิงห์
30 29
50 พยาบาลน้อย
สถานที่เรียน : เรือนพยาบาล
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวสุภลักษณ์ ชัยจันทร์
25 21
51 พับเหรียญโปรยทาน สร้างอาชีพเสริม
สถานที่เรียน : 128
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวภาพิมล คำบึงกลาง
20 20
52 เพลินกับการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้อง 113
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางมลิวัลย์ เภาพาน
- - - 30 28
53 โฟร์คซอง
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายอนุสรณ์ คำพิทูล
20 12
54 ภาษาจีนหรรษา
สถานที่เรียน : 238
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวชนาทิพย์ ชนะบุญ
- - - 20 18
55 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 112
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางทองเพชร แสนละมุน
- - - 30 25
56 ภาษาพาสนุก
สถานที่เรียน : 114
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางวงเดือน โคตะวงษ์
- - - 30 0
57 โมเดลกระดาษ 3D
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายคมกริช พิมพ์รัตน์
- - - 20 1
58 เย็บปักถักร้อย
สถานที่เรียน : คหกรรม1
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางสาวมัณฑนา บัวสาย
- - - 20 16
59 เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 331
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษ
30 27
60 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : 421
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายวิสูตร คำฤาชัย
31 31
61 รอบรู้วรรณคดี
สถานที่เรียน : 126
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์
30 26
62 วิถีไทยวิถีพอเพียง
สถานที่เรียน : ลานข้างห้องทูบี
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายประสิทธิ์ จันซ้าย
30 30
63 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(ครูวรังคณา คำถา)
สถานที่เรียน : 121
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางวรังคณา คำถา
- - - 20 0
64 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(ครูสายฝน พรมมา)
สถานที่เรียน : 121
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวสายฝน พรมมา
- - - 20 19
65 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : สภานักเรียน
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางสาวอำพิกา แสบงบาล
- - - 55 38
66 สังคมหรรษา
สถานที่เรียน : 125
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางรัตนา คันธราช
30 30
67 สิ่งแวดล้อม (ครูณิชชพัชญ์ เบิกบานดี)
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นางณิชชพัชญ์ เบิกบานดี
- - - 20 20
68 สิ่งแวดล้อม (ครูนางจันทรสุดา วรรณพราหมณ์)
สถานที่เรียน : 326
หมายเหตุ : ม.ต้น
1.นางจันทรสุดา วรรณพราหมณ์
- - - 20 20
69 เสกศิลป์ สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 431
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นายอภินนท์ สีใส
20 18
70 หมากข้าม
สถานที่เรียน : 432
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวบุณยานุช เนธิบุตร
20 20
71 อย น้อย
สถานที่เรียน : 118
หมายเหตุ : ม.ต้น และ ม.ปลาย
1.นางสาวสมฤทัย ทองคำ
30 29
72 ฮอกกี้
สถานที่เรียน : โดม
หมายเหตุ : ม.ปลาย
1.นายนวรัตน์ ฝ้ายแก้ว
- - - 30 6