นายวีระพล   ศรีมูลดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจมาศ  สิมมะโน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา  เกษโสภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสุวิทย์   แดงพวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นายพงศกร  โกชารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ศิริชัยย์   บุญณะสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวปวริศา   สีดามาตย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสุวรรณา   โกชารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –