ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน ศรีธาตุพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ ถนนสมศิริ ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๒๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตตำบลศรีธาตุ ตำบลจำปี ตำบลนายูง ตำบลหนองนกเขียน

โรงเรียน ศรีธาตุพิทยาคม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๔๗ไร่ ๓ งาน ๖๗ ตารางวา ได้รับการบริจาคที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน คือนายบาน สายทอง โดยได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนครั้งแรก ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน ศรีธาตุอนุสรณ์” โดยใช้อาคารร่วมกับโรงเรียนชุมชนศรีธาตุ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน ครู-อาจารย์ ๓ คน ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับบริจาค และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม มาจนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับอนุมัติ จากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีธาตุ พิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่ บริหารงานทั่วไป บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคลากร และการบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานตามคู่มือ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สีของโรงเรียน    เหลือง-ดำ
สีเหลือง หมายถึง ที่ตั้งของโรงเรียนอันเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
สีดำ       หมายถึง สีที่ไว้อาลัยแก่บรรพบุรุษผู้สร้างอำเภอศรีธาตุที่ล่วงลับไปแล้ว

 

ปรัชญาของโรงเรียน
    สทธํ น ปณหํ กโรตุ  (จงสร้างศรัทธา อย่าสร้างปัญหา)


คติพจน์ของโรงเรียน
    ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา


อักษรย่อของโรงเรียน
          โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  (ศ.ธ.พ.)


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ ใฝ่ศึกษา

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
    พระธาตุวัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว)

เพลงโรงเรียน

 

ศรีธาตุพิทยาคมงามน่าสม            นามประเทืองเลื่องลือไกล
หลืองดำเราร่วมจิตร่วมใจ             ในหทัยล้วนรักสามัคคี
การเรียนมุ่งหมั่นเพียรให้ฉลาด      มารยาทงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี
กีฬาเกริกก้องฟ้าทั่วธานี                เกียรติทวีผองเราชาว ศ.ธ.พ.

เพลงมาร์ช ศ.ธ.พ.

พวกเราชาว ศ.ธ.พ.                     ไม่เคยย่อท้อมุ่งหน้าบากบั่น
สร้างเกียรติเพื่อสถาบัน               ร่วมใจกันเร่งรัดพัฒนา
พวกเราเหล่าชาวเหลืองดำ          ด้านกิจกรรมพร้อมเพรียงทั่วหน้า
พากเพียรเรียนรู้วิชา                     เพื่อนำพาชีวาก้าวไปไกล
เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์              ประหยัดขจัดปัญหา
คุณธรรมเลิศล้ำนำปัญญา           การกีฬาก็เป็นหนึ่งไม่รองใคร
ศรีธาตุพิทยาคม                          เจตนารมณ์รักชาติยิ่งใหญ่
กษัตริย์ เทิดเหนือสิ่งใด               เชิดชูไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน