นาย สนทยา เจริญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 099-9275749
Email : nnj28112@gmail.com

นางรัตนาวดี  วรรณสาร
รองผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 8649851
Email : rat_2222@hotmail.com

นางชุติมณฑน์ รินทะชัย
รองผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 5844691
Email : chutimon683@gmail.com

นายทศพล มั่งมีศรี
รองผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 094-1946559
Email : bnkjazz@gmail.com