นางสาวอำพิกา    แสบงบาล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –
บรรณารักษ์