นางพัทธ์ฑีรา  ภักดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธิชานันท์  บุตรวิเศษ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี  นาคพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตน์จาณี อรัญเพิ่ม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐฐิญา  หล้าคอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางจันทรสุดา   วรรณพราหมณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายวงศพัทธ์   จันทรเสนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธภพ   ศรีกงพาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นายคมกริช   พิมพ์รัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางรุจิราพร  ศรีแสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายวีรพงษ์  วงษ์รักสันติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นายวัฒนา   สายสิงห์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางณิชชพัชญ์  เบิกบานดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอุไรวรรณ   พาชื่น

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกัญญาลักษณ์   ไชยราช  

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ –

นายสุริยา   หนูดา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ –

นางสาวภิญญาพัชญ์   ศรีธรรมบุตร

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ –