นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายชนินทร์  เกษจ้อย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวิสูตร   คำฤาชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ