นางวรังคณา  คำถา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรัตนา  คันธราช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์   จันซ้าย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพิสมัย   พันธ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางแพรวนภา   สายสิงห์ 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายฝน   พรมมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวส้มโอ   ตาลวิลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางศิริญญา  แข็งแรง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวมัลลิกา   นิกรกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายมาพิชิต   วรสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวภาพิมล   คำบึงกลาง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ –

นายอธิบดี   เหล่านุกูล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ –