นายสันติ   มงคลแสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายมนัส  บุบผาชาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายประกาศิต   สีดามาตย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ –

นางสาวสมฤทัย   ทองคำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิทยฐานะ –

นายสุทัศน์   พลรักษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ –