ข้อมูลทั่วไป

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
 1041680862
รหัส Smis 8 หลัก :
 41022003
รหัส Obec 6 หลัก :
 680862
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
 ศรีธาตุพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
 SRITHATPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
 110 หมู่ที่ 1  บ้านศรีธาตุ
ตำบล :
 ศรีธาตุ
อำเภอ :
 ศรีธาตุ
จังหวัด :
 อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
 41230
โทรศัพท์ :
 042-382452
โทรสาร :
 042382452
ระดับที่เปิดสอน :
  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
 17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
 srithatpit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
 https://www.facebook.com/Srithatpit