คติพจน์ของโรงเรียน

คติพจน์ของโรงเรียน
ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา