ปรัชญาของโรงเรียน

 สทฺธํ น ปณฺหํ กโรตุ  

(จงสร้างศรัทธา อย่าสร้างปัญหา)