วิสัยทัศน์

     ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

๑.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลตามแนวทางของหลักปรัชญา                  เศรษฐกิจพอเพียง
๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การรักษาสิ่งแวดล้อม
๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๖.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๘.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
๙.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
๑๐.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมาย

พันธกิจ

 เป้าหมาย

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

 ๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ     คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา ตนอย่างต่อเนื่อง

 ๓.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง        รักเรียนรู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ๔.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 ๕.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


๖.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 ๖.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๗.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 ๗.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


๘.ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้การบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

 

๘.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  

๙.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

๑๐. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

๙.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

 

๑๐.ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

๑๐.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

 ๑๑.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา