ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดรายละเอียดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษาฯ