เชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meetint) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565