O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารงานบุคคล

แผนการส่งเสริมวินัย และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ สพม.อุดรธานี