ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารวิชาการ

ที่ชื่อแบบฟอร์มกลุ่มงานดาวน์โหลดเอกสาร
1ขอเวลาเรียนให้นักเรียนกลุ่มบริหารวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนกลุ่มบริหารวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3แบบอนุมัติให้นักเรียนติด รกลุ่มบริหารวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4คำร้องขอแก้ 0, ร, มส.กลุ่มบริหารวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5แบบแจ้งผลการสอบแก้ 0,ร,มสกลุ่มบริหารวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6บันทึกลากิจกลุ่มบริหารวิชาการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ

ที่ชื่อแบบฟอร์มกลุ่มงานดาวน์โหลดเอกสาร
1ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลุ่มบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือนกลุ่มบริหารงบประมาณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางกลุ่มบริหารงบประมาณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการกลุ่มบริหารงบประมาณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5บันทึกข้อความขออนุมัติถ่ายเอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6ใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มบริหารงบประมาณดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่ชื่อแบบฟอร์มกลุ่มงานดาวน์โหลด
1แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูกลุ่มบริหารงานบุคคล
2บันทึกข้อความกรณีลืมสแกนกลับกลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3บันทึกข้อความกรณีลืมสแกนเวลาปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่กลุ่มบริหารงานบุคคล
5บันทึกข้อความส่งมอบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
6แบบคำขอปรับวุฒิกลุ่มบริหารงานบุคคล
7แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพกลุ่มบริหารงานบุคคล
8แบบฟอร์มใบลากลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9แบบฟอร์มสับเปลี่ยนเวรยามกลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติและ ก.พ.7กลุ่มบริหารงานบุคคล
12แบบคำร้องขอย้ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
13แบบคำร้องยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายทะเบียน ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16กลุ่มบริหารงานบุคคล
14รายงานผลการอบรมกลุ่มบริหารงานบุคคลดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน

ลำดับที่ชื่อแบบฟอร์มกลุ่มงานลิงค์ดาวน์โหลด
1ดล.1_ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2ดล.2_แบบบันทึกการสังเกตกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3ดล.3_แบบบันทึกการสัมภาษณ์กิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4ดล.5_แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5ดล.6_แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6ดล.7_แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7ดล.8_แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8ดล.9_บันทึกการส่งต่อภายใน-โดยครูที่ปรึกษากิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9ดล.10_บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษากิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10ดล.11_แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11ดล.12_แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียนกิจการนักเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม